Samopodesivi i kuglični ležajevi sa kosim dodirom

16.08.2019.

Samopodesivi kuglični ležajevi

 

Samopodesivi kuglični ležajevi mogu se prilagođavati ugaonim odstupanjima osovine u odnosu na kućište, a takođe mogu ugaonim prilagođavanjem izdržati ugibanje osovine tokom rada.

 


SKF samopodesivi kuglični ležajevi su konstruktivno optimizirani, imaju vrlo mali otpor trenja i:


- Povećanu nosivost,
- Produžen radni vek, i
- Povećanu pouzdanost u radu.


Odličan odnos cena/performance ovih SKF ležajeva, kao i širok asortiman su dodatne prednosti.


Asortiman


SKF samopodesivi kuglični ležajevi proizvode se kao otvoreni (bez zaptivki) ili zatvoreni (sa zaptivkama), a takođe sa proširenim unutrašnjim prstenom. Proizvode se u varijanti sa cilindričnim i sa koničnim otvorom (konus 1:12).


Obostrano zaptiveni ležajevi su napunjeni litijumskom mašću. Ovo im daje posebnu otpornost na koroziju i mogu se koristiti na temperaturama od -30 ° C do +110 ° C. Podmazani za čitav radni vek i ne zahtevaju održavanje.


Kod ležajeva sa koničnim otvorom, čaure za pritezanje omogućavaju brzu ugradnju na osovine sa ili bez stepenastih prelaza. Ležajevi izvođenja 2RS1KTN9 zahtevaju čaure za pritezanje C – izvođenja. Alat za ugradnju može se dobiti od SKF-a.


Tolerancije


SKF samopodesivi kuglični ležajevi se proizvode serijski sa normalnim tolerancijama po ISO 492:1994 kao standardnom tolerancijom. Da bi se ugradnja lakše obavila, otvor ležaja sa proširenim unutrašnjim prstenom je u tolerancijskom polju J7.


Unutrašnji zazor


SKF samopodesivi kuglični ležajevi sa cilindričnim otvorom serijski se proizvode sa normalnim unutrašnjim radijalnim zazorom, dok se ležajevi sa koničnim otvorom standardno proizvode sa C3 unutrašnjim radijalnim zazorom. Granice zazorasu određene standardom ISO 5753:1991.


Kavezi


Zavisno od serije i veličine, SKF samopodesivi kuglični ležajevi imaju ugrađen:


- Kavez od poliamida 6,6,
- Kavez od poliamida 6,6 koji je ojačan staklenim vlaknima,
- Presovani čelični kavez, ili
- Kavez od mesinga


Neki od ležajeva koji normalno imaju kavez od poliamida 6,6 ili presovani čelični kavez, mogu se isporučiti i sa mesinganim kavezom. Ležajevi sa kavezom od poliamida mogu se normalno koristiti na temperaturama do +120 ° C.


Dodatne oznake


Dodatne oznake koje SKF koristi za svoje samopodesive kuglične ležajeve objašnjene su u daljem tekstu.


C3 – Radijalni unutrašnji zazor veći od normalnog
E – Optimizirana unutrašnja konstrukcija
EKTN9 – E + K + TN9
EM – E + M
K – Konični otvor, konus 1:12
KM – K + M
KTN9 – K + TN9
M – Mesingani kavez
-2RS1 – Sintetičke gumene zaptivke pojačane čeličnim štitnicima na obe strane ležaja
-2RS1KTN9 – 2RS1 + K + TN9
-2RS1TN9 – 2RS1 + TN9
TN – kavezi od poliamida 6,6
TN9 – kavez od poliamida 6,6 ojačanog staklenim vlaknima

 


Kuglični ležajevi sa kosim dodirom


Kuglični ležajevi sa kosim dodirom, imaju kotrljajne staze na unutrašnjem i spoljašnjem prstenu koje su pomerene jedna u odnosu na drugu u pravcu aksijalne ose ležaja. To znači da su ovi ležajevi pogodni za kombinovana opterećenja (istovremeno dejstvo radijalnog i aksijalnog opterećenja).

 

Jednoredni ležajevi primaju aksijalna opterećenja samo u jednom pravcu , pa se zato obično uparuju sa još jednim ležajem.

 

SKF nudi široki asortiman raznovrsnih izvođenja i performansi ovih ležajeva, bez obzira da li se primenjuju kao pojedinačni ili kao „univerzalni“ ležajevi za ugradnju u paru.

To se odnosi i na dvoredne ležajeve, koji se mogu dobiti kao otvoreni ili kao obostrano zaptiveni. Performanse i pouzdanost SKF kugličnih ležajeva sa kosim dodirom rezultat su:


- Optimizirane unutrašnje konstrukcije,
- Velike radne preciznosti, i
- Visokog kvaliteta.


Prednosti su velika nosivost i velike radne brzine, niske radne temperature, dugi intervali za ponovno podmazivanje i miran rad.


Asortiman


Jednoredni ležajevi


Jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom imaju ugao dodira od 40 °, nisu rastavljivi, a pouzdano rade na relativno velikim brzinama.

 

Mogu se dobiti u dva varijantna izvođenja, koja se koriste kod različitih varijanti ležajnih sklopova.

„Normalno“ izvođenje se primenjuje kada se ugrađuje samo jedan ležaj na svaku pojedinačnu poziciju.

„Univerzalno“ izvođenje se primenjuje kada se na istoj poziciji ugrađuje dva ili više ležaja (postavljeni jedan uz drugog).


Kuglični ležajevi sa kosim dodirom


Jednoredni „univerzalni“ ležajevi posebno se proizvode tako da se mogu ugrađivati u paru, neposredno jedan uz drugoga, redom koji nije unapred određen, a tako da mogu ostvariti zadati pozitivni ili negativni zazor i/ili ravnomernu raspodelu opterećenja.

 

Distantne čaure nisu potrebne. Ugradnja ležajeva u paru se primenjuje onda kada je nosivost jednog ležaja nedovoljna da preuzme dvosmerno aksijalno radno opterećenje koje deluje na uležištenje.


Dvoredni ležajevi


SKF dvoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom u A izvođenju su najnovija generacija SKF ležajeva.

Unutrašnja geometrija je usavršena, imaju ugao dodira od 32° i nemaju žlebove za punjenje.

 

Svi drugi SKF dvoredni ležajevi imaju takve žlebove na jednoj strani, ali se i oni postepeno zamenjuju A izvođenjem.

Ležajevi sa žlebom za punjenje ugrađuju se tako da glavno aksijalno opterećenje preuzima kotrljajna staza one strane, na kojoj nema žleba.


Zatvoreni ležajevi su napunjeni litijumskom mašću. Otporni su na koroziju i mogu se koristiti na temperaturama od 30 ° C do +110 ° C. Zatvoreni ležajevi su podmazani za čitav radni vek i ne zahtevaju dodatno održavanje.


Dimenzije


Dimenzije jednorednih i dvorednih kugličnih ležajeva sa kosim dodirom su u skladu sa ISO 15-1981 standardom, osim širine ležaja 3200 A.


Tolerancije


SKF kuglični ležajevi sa kosim dodirom serijski se proizvode u normalnim tolerancijama.

Jednoredni „univerzalni“ ležajevi, imaju veću tačnost i to klasu P6 kao standardnu. Tolerancije odgovaraju ISO 492:1994 standardnu.

 

Unutrašnji zazor


Jednoredni ležajevi


„Univerzalni“ ležajevi tipa CB su standardni SKF ležajevi za uparenu ugradnju. Posle ugradnje leđa-na-leđa ili čelo-na-čelo, ostvaruju mali aksijalni zazor.


Dvoredni ležajevi


SKF dvoredni ležaji sa kosim dodirom imaju kao standard, normalni unutrašnji askijalni zazor koji zavisi od veličine ležaja i kreće se u intervalu od 5 do 5µm. Neki ležajevi se mogu dobiti sa većim ili manjim unutrašnjim zazorom.


Kavezi


Zavisno od serije i veličine ležaja, SKF kuglični ležajevi sa kosim dodirom imaju ugrađene:


- Kaveze od polietilena 6,6 ojačanog staklenim vlaknima,
- Presovane čelične kaveze (standardno za dvoredne ležajeve pa u tom slučaju u oznaci nema sufiksa), ili
- Kaveze od mesinga.


Neki od jednorednih ležajeva sa kavezom od poliamida 6,6 mogu se isporučiti sa mesinganim kavezom. Ležajevi sa kavezima od poliamida mogu se normalno koristiti na temperaturama do 120 ° C.


Kuglični ležajevi sa kosim dodirom


Dodatne oznake


Dalje se navode objašnjenja za sufikse koji se koriste za SKF kuglične ležajeve sa kosim dodirom:


A – Optimizirana unutrašnja konstrukcija, bez žleba za punjenje
ATN9 – A + TN9
B – 40 ° ugao dodira
BCBM – B + CB + M
BECBM – B + E + CB + M
BECBP – B + E + CB + P
BEM – B + E + M
BEP – B + E + P
BGM – B + G + M
BM – B + M
C2 – Unutrašnji radijalni zazor manji od normalnog
C3 - Unutrašnji radijalni zazor veći od normalnog
CA – Ležajevi za univerzalno uparivanje sa aksijalnim zazorom manjim od normalnog posle ugradnje leđa-na-leđa ili čelo-na-čelo
CC – Ležajevi za univerzalno uparivanje sa aksijalnim zazorom većim od normalnog posle ugradnje leđa-na-leđa ili čelo-na-čelo
E – Optimizirana unutrašnja konstrukcija
F – Čelični kavez obrađen rezanjem
G – Veći ležajevi za univerzalno uparivanje, sa normalnim aksijalnim zazorom posle ugradnje leđa-na-leđa ili čelo-na-čelo
GA – Ležajevi za univerzalno uparivanje, sa malim prednaprezanjem posle ugradnje leđa-na-leđa ili čelo-na-čelo
GB – Ležajevi za univerzalno uparivanje, sa srednjim prednaprezanjem posle ugradnje leđa-na-leđa ili čelo-na-čelo
GC – Ležajevi za univerzalno uparivanje, sa velikim prednaprezanjem posle ugradnje leđa-na-leđa ili čelo-na-čelo
M – Mesingani kavez izrađen rezanjem, centriran kuglicama
P – Kavez od poliamida 6,6 ojačan staklenim vlaknima
P6 – Povećana dimenziona i radna tačnost (bolja od normalne) po ISO klasi 6 tolerancija
-2RS1 – Sintetičke gumene zaptivke pojačane limenim štitnikom, na obe strane ležaja
-2RS1TN9 – 2RS1 + TN9
TN9 – Kavez od poliamida 6,6 ojačan staklenim vlaknima
-2Z – Presovani čelični štitnici, na obe strane ležaja
-2ZTN9 – 2Z + TN9