Kako HENKEL LOCTITE tehnologijom obuzdati razornu snagu fluida

15.05.2018.

Henkel proizvodi su profesinalna rešenja dugu prisutna na tržštu, Henkel je brend koji vam nudi radikalno nova, visokotehnološka rešenja za održavanje industrijske opreme. Širok asortiman kompozitnih proizvoda baziranih na polimernoj keramici predstavlja jedinstvenu platformu za generisanje rešenja koja su optimalno prilagođena za održavanje opreme u čitavom nizu industrijskih sektora, svuda gde su uslovi rada


vaše opreme ekstremno teški i gde su neplanirani zastoji nedopustivi. Cevni razvodi, kućišta i radna kola industrijskih pumpi i ventilatora, mlinovi, razmenjivači toplote i kondenzatori, pužni transporteri i razni sastavni delovi opreme i sistema u petrohemijskoj industriji, industriji papira, energetskim postrojenjima, metaloprerađivačkoj industriji, industriji vađenja i prerade ruda, industriji građevinskih proizvoda i mnogim drugim industrijskim segmentima.

 

Loctite - Industrijski lepkovi

 

Održavanje industrijske opreme


Na fluidima počiva veliki broj industrijskih procesa. Hemijska industrija, rudarstvo, energetika, farmaceutska industrija i industrija građevinskih proizvoda, u svojim osnovnim procesima sadrži fluide. Isto je i sa prehrambenom industrijom, ili industrijom prerade duvana. Fluidi su u svojim različitim oblicima i različitim tehnološkim funkcijama sveprisutni. Bez obzira da li se radi o fluidu koji ima samo pomoćnu funkciju, ili je fluid osnovni radni ili procesni element, fluid uvek ima razorno dejstvo na tehnološku opremu sa kojom je u interakciji. To razorno dejstvo je trojako:

 1. razaranje mehaničkom abrazijom,
 2. razaranje hemijskim dejstvom,
 3. razaranje hidrodinamičkim dejstvom.


Mehanička abrazija nastaje u slučajevima kada fluid u svom sastavu sadrži čvrste čestice, koje u dodiru sa radnim komponentama opreme, erozivnim dejstvom razaraju kontaktnu površinu i odnose materijal. Rezultat je degradirana površina, sa promenjenom geometrijom na mikro i makro nivou. Promena geometrije radnih površina po pravilu ima negativni efekat na funkciju opreme. U svojoj finalnoj fazi, mehanička abrazija dovodi do perforacije ili drastičnog mehaničkog slabljenja noseće strukture,
što u oba slučaja dovodi do prestanka funkcije opreme i zastoj u radu postrojenja.


Tipičan primer razaranja ove vrste prisutan je na rudarskoj opremi.Fluidi, bez obzira na njihov sastav, uvek dovode do određene hemijske ili elektrohemijske interakcije sa hidrauličkom instalacijom. U slučaju fluida velikog reaktivnog potencijala, ova interak
cija dovodi do pojave značajnih razaranja. Za razliku od mehaničkog, hemijsko razaranje je prisutno čak i u fazi mirovanja sistema. Tipičan primer je elektrohemijsko dejstvo vode i korozivni procesi koji ga prate. Interakciju fluida i opreme karakteriše i treći oblik razornog dejstva. Ono je posledica vrlo kompleksnih hidrodinamičkih procesa
koje nazivamo kavitacijom.


Kavitacija dovodi do površinske erozije, slično efektima koji nastaju abrazivnim procesima. Erozivni procesi izazvani kavitacijom nastaju i u slučaju fluida u kome
postoji potpuno odsustvo tvrdih čestica. Kavitacija se sastoji u tome da se pod određenim uslovima u struji fluida formiraju diskontinuiteti u obliku šupljina. Fluid poseduje prirodno svojstvo reparacije ovih šupljina. Proces reparacije se ostvaruje velikom brzinom, implozijom, koja generiše udarni talas vrlo velike energije. Kada se implozija desi uz zidove pumpe, propelera, zaptivke ventila ili cevovoda, udarni talas uzrokuje pojavu koncentrisanih opterećenja, koja vremenom, lokalnim zamorom materijala, ovode do odvaljivanja površinskih zrna, čime se uspostavlja proces erozije. Dugotrajnim delovanjem, ovaj inkrementalni proces stvara vrlo velika oštećenja. Razorno dejstvo fluida je teško sprečiti u potpunosti, ali se njegove razmere mogu smanjiti odgovarajućim tehničkim rešenjima.


Polazeći od ove činjenice, kao i činjenice da je hidraulička oprema skupa, i da njen zastoj dovodi do velikih troškova, Henkel je svoje istraživačke napore usmerio u pravcu razvoja tehnologije za reparaciju opreme ove vrste. U pitanju je širok kompleks istraživačkih aktivnosti koji se u modernom inženjerstvu prepoznaje kao nova
tehnička disciplina – inženjerstvo površina (surface engineering).


HENKEL Polimerni kompoziti


Kompozit predstavlja kombinaciju dva ili više raznorodnih materijala između kojih se uspostavlja mehanička simbiotska veza. Ovakvim spojem se stvara novi materijal izuzetnih osobina, kakav ne postoji u prirodi. Henkel je u tehnologiji kompozita prepoznao rešenje za reparaciju hidrauličkih komponenti i instalacija.


Problem oštećenja radnih površina hidrauličkih komponenti (pumpi, ventilatora, ventila,...) i instalacija u praksi se može rešiti na dva načina:

 • zamenom pohabanih delova novim, ili
 • reparacijom oštećenih površina


Ova druga mogućnost je racionalnija. Tradicionalno, reparacija se izvodi tehnikom navarivanja, kojom se na oštećenu površinu termičkim postupkom nanosi dodatni materijal u potrebnoj debljini.


Ova tehnologija sa sobom nosi tri osnovna problema:

 

 1. Problem metalurške kompatibilnosti osnovnog i dodatnog materijala;
 2. Problem termičkih naprezanja osnovnog materijala do kojih dolazi tokom postupka reparacije;
 3. Problem tehnološke kompleksnosti procesa i sa tim u vezi produktivnost, osetljivost na subjektivni faktor, troškovi i ekološko-zdravstveni aspekti.


Novi tehnološki prodori u inženjerstvu površina nude radikalno nove mogućnosti i tako stvaraju alternative tradicionalnim tehnološkim postupcima. Umesto reparacije zavarivanjem, LOCTITE je razvio sopstvenu tehnologiju baziranu na polimernim kompozitima, kojom su razrešeni prethodno navedeni problemi:

 

 1. Adheziona veza na molekularnom nivou u potpunosti razrešava problem metalurške kompatibilnosti;
 2. Postupak hladnog nanošenja dodatnog materijala u potpunosti eliminiše negativne efekte termičkih naprezanja, uključujući i zaostale napone;
 3. Postupak hladnog nanošenja pastoznog materijala omogućava izuzetnu produktivnost, lako i precizno nanošenje i oblikovanje, niske troškove, a zahvaljujući pogodnim hemijskim svojstvima, gotovo nulti uticaj na okruženje i zdravlje radnika. Iz ove tehnologije proistekao je širok asortiman prozvoda kompozitnog sastava, dobijenih kombinovanjem keramike i polimera LOCTITE Nordbak polimerni kompoziti, ili dobijenih kombinovanjem metalnih prahova i polimera LOCTITE Hysol tečni metali
   

LOCTITE Nordbak polimerni kompoziti


Suština se sastoji u tome da se keramika u obliku keramičkih kuglica, koje poseduju inherentno svojstvo ekstremne čvrstoće, kombinuje sa odgovarajuće formulisanom epoksidnom smolom koja, kao i svaki polimer, poseduje inherentno svojstvo žilavosti.

Epoksidna smola se ovde javlja kao vezivni element, koji ispunjava međuprostor između kuglica, istovremeno uspostavljajući jake adhezione veze koje polimerizacijom prevode ova dva raznorod na materijala u jednu kompaktnu stabilnu i čvrstu strukturu. Ovako dobijen materijal razrešava fizičku kontradikciju ekstremno visoke čvrstoće i visoke elastičnosti, što ga čini izuzetno otpornim na abrazivne efekte, a hemijska inertnost istovremeno otpornim i na oksidacione procese. Pored navedenog, ovako formulisan kompozit je u pastoznom stanju, različite konzistencije, što omogućava njegovo jednostavno nanošenje na površine koje se repariraju, sa nultim termičkim
efektom.


Posle nanošenja, kao što je to uvek slučaj sa adhezivima, aktivira se proces polimerizacije koji naneti reparativni materijal čvrsto vezuje za osnovni materijal, naravno, pod uslovom da je površ osnovnog materijala koji se reparira pripremljena na odgovarajući način.


LOCTITE Hysol tečni metali


Sličnim pristupom, formiraju se i tečni metali, gde se metal odgovarajućeg svojstva ili kombinacija više metala u obliku praha, kombinuje sa odgovarajuće formulisanom epoksidnom smolom. Ovim se dobija novi materijal kompozit, koji omogućava primenu metala, odnosno njegovo nanošenje i oblikovanje u hladnom stanju, dakle sa nultim temperaturnim efektom. Posle polimerizacije, kada naneti kompozitni materijal pređe u čvrsto stanje, moguća je obrada primenom konvencionalnih metoda obrade
metala rezanjem.


Tečni metali su pogodni za reparaciju velikih oštećenja, najčešće kućišta komponenti hidrauličkih instalacija, gde je neophodno dodavanje veće količine reparaturnog materijala.


Reparaturni materijal mora da poseduje nekoliko specifičnih svojstava:

 • Prvo, mehanička svojstva reparaturnog materijala moraju da budu vrlo slična originalnom metalu od koga je izrađeno kućište.
 • Zatim, taj reparaturni materijal mora da ima odlična svojstva adhezije na originalni materijal kućišta i takođe, da pri njegovom očvršćavanju ne dolazi do skupljanja.

 

Loctite proizvodi


Sve Loctite proizvode možete pronaći klikom ovde