Ispravno održavanje ležajeva

27.05.2019.

 

Iako su kotrljajni ležajevi pouzdani mašinski elementi čiji se radni vek može predvideti, oni se ipak kao i drugi elementi mašina moraju proveravati s vremena na vreme. Koliko često, to prvenstveno zavisi od radnih uslova.

 

Odrzavanje lezajeva

 

 

Proveravanje ležajeva u radu

 

U preventivnom održavanju, nadzor rada ležaja dobija sve veći značaj. Ako se početna oštećenja rano otkriju, ležaj se može zameniti kod prvog planskog održavanja, što sprečava neplanirani zastoj. SKF ima široki asortiman opreme i kompjuterskih programa za nadzor ležajnih sklopova kompletnih mašina i postrojenja.

 

Nažalost, sistem nadzora modernom opremom je još uvek redak u praksi. Zato se stručnjaci za održavanje moraju i dalje pouzdati u to da će prepoznati „alarmne signale“ koje šalje oštećeni ležaj osluškivanjem, dodirivanjem ili gledanjem.

 

Osluškivanje ležajeva: Najčešća metoda provere stanja uležištenja je osluškivanje radnih šumova ležaja. To se postiže primenom SKF elektronskog stetoskopa TMST 2. Njima se mogu identifikovati i locirati izvori neobičnih šumova. Radni šumovi mogu se proveravati i bez elektronike. Za to se može iskoristiti i obični drveni štap. Ako se jednom stranom štap prisloni na uvo, a drugom stranom što bliže mestu gde se nalazi ležaj, mogu se čuti radni šumovi. Ako je sve u redu čuće se tiši, jednolični šum, ali ako je ležaj oštećen, taj će šum biti jači, nepravilan i kao da krči.

 

Dodirivanje ležajeva: Temperatura uležištenja može se meriti uz pomoć SKF digitalnog termometra TMTP 1 ili jednostavno rukom koju postavimo na kućište ležaja. Neuobičajeno visoka temperatura ili iznenadni skok bez promene radnih uslova, sigurni su znaci da nešto nije u redu. Šta stvarno nije u redu, nedostatak maziva ili oštećenje ležaja, to treba tek utvrditi i onda uzrok otkloniti. Napomena: Da bi se izbegle opekotine, pre dodira rukom, dotaknuti kućište lagano prstom ili približiti prst tako blizu da se oseti može li se staviti ruka ili ne.

 

Gledanje ležajeva: Vizuelnom inspekcijom mogu se ustanoviti uslovi u kojima se nalaze zaptivke, zavrtnji, spojevi kućišta itd., pa i podmazivanje (stakleni otvor za kontrolu nivoa ulja). Ako se traži neprekidno podmazivanje, potrebno je proveravati da u sistemu uvek bude dovoljno maziva, kao i da prava količina tog sredstva dospeva u sistem podmazivanja. Treba proveravati i maziva. Potrebno je povremeno izvaditi manju količinu maziva i uporediti je sa nekorišćenim sredstvom. Ako je mazivo koje se koristi u radu izgubilo originalnu boju, to obično znači da stari, a ako je dobilo tamnu boju, to obično znači da je zagađeno. Još jedan pokazatelj je karakteritičan: staro ulje ističe mnogo teže. Ako je ulje mutno, obično sadrži vode. U navedenim slučajevima treba zameniti staro mazivo, a dobro je ako se tom prilikom zamene i zaptivke. Inače, treba pažljivo pratiti instrukcije koje je dao proizvođač mašine, naročito kod podmazivanja mašću. Kod dodatnog podmazivanja, uvek koristiti specificiranu mast ili ekvivalentnu SKF mast. U slučaju podmazivanja uljem, proverava se nivo ulja, a za dopunu se koristi adekvatna vrsta ulja.

 

Provera ležajeva u stanju mirovanja

 

Ovu vrstu provere treba vršiti za vreme planiranih zastoja mašine ili kada se mašina demontira, na primer za popravku. Izvesno vreme pre nego što se mašina zaustavi, treba obezbediti da ležajevi za zamenu kao i zaptivke budu pri ruci, a isto tako da su pripremljeni svi potrebni crteži i podaci.

 

Izveštaj o održavanju ležajeva

 

Preporučuje se formiranje izveštaja o održavanju, koji treba da sadrži zapis svih podataka važnih za konkretnu poziciju uležištenja. Izveštaj, uz ostalo, treba da sadrži konstruktivni opis uležištenja, sredstva korišćena za podmazivanje, intervale za ponovno podmazivanje, podatak o datumu zadnjeg podmazivanja itd. Crteže uležištenja kao i listu rezervnih delova treba priložiti uz izveštaj. Ovakav tip izveštaja daje dobar uvid u situaciju i omogućava dugoročno planiranje održavanja.

 

Kako ispravno podmazivati ležajeve

 

Osnovni razlog korišćenja sredstava za podmazivanje je sprečavanje direktnog kontakta između kotrljajnih elemenata, kotrljajnih staza i kaveza, a sve u cilju svođenja trenja i habanja na najmanju moguću meru. Mazivo takođe treba da zaštiti površine ležaja od korozije. Uz to, mast se često koristi za poboljšanje zaptivanja, a ulje za odvod toplote sa mesta uležištenja (cirkulirajuće ulje).

 

Izbor određenog maziva i metode podmazivanja zavisi od radnih uslova, ali ga često određuju i posebni uslovi podmazivanja okolnih komponenti mašine. I drugi faktori okoline kao što su: prašina, mlaz vode, kondenzacija ili agresivna sredstva, položaj osovine (horizontalna ili uspravna) imaju svoju ulogu. Maziva moraju biti kompatibilna sa materijalom kaveza ležaja i svih zaptivki.

 

Mast kao sredstvo za podmazivanje

 

Otvoreni ležajevi bez metalnih štitnika ili gumenih zaptivki moraju se podmazati pri ugradnji. Kada i kako to treba učiniti zavisi od tipa ležaja i sklopa kućišta.

 

Prstenovi rastavljivih ležaja sa ili bez kaveza i sklop valjčića, npr. cilindrično valjkastih ili konično valjkastih ležajeva, moraju se podmazati pri ugradnji. Posle ugradnje prvog prstena, prostor iza njega treba podmazati. Kotrljajne staze odvojenih prstenova treba blago podmazati da se spreči oštećenje staza kad se ležaj sastavlja. Kad se ležaj kompletira, slobodni prostor između valjčića treba ispuniti mašću.

 

Nerastavljivi ležajevi, pune se mašću sa obe strane. Kod samopodesivih ležajeva, posle ugradnje na osovinu, spoljašnji prsten se rotira oko poprečne ose, da bi mast ušla u prostor između dva reda kuglica ili valjčića. Ležaj se podmazuje pre ugradnje samo ako nije moguće ravnomerno rasporediti mast u ležaju kad je već ugrađen.

 

Kod dvodelnih kućišta (plummer blocks), ležaj se prvo ugrađuje na osovinu, a onda puni mašću sa obe strane. Ležaj sa osovinom se zatim spušta u kućište, a propisana količina masti stavi u slobodni prostor kućišta. Za kućišta iz jednog dela i za ležajeve čiji se prstenovi ne mogu rastaviti, slobodni prostor iza ležaja se najpre popuni mašću, a posle ugradnje (normalno nepodmazanog) ležaja, ležaj se podmazuje sa slobodne strane kućišta. Podmazivanje ležaja preko kanala za podmazivanje ili mazalice na spoljašnjem ili unutrašnjem prstenu (ili oba) se jednostavno izvodi ako na raspolaganju stoji odgovarajući dovod maziva na kućištu i/ili osovini. Konačno, slobodni prostor ispred ležaja treba ispuniti mašću.

 

Ponovno podmazivanje ležajeva: Instrukcije za održavanje koje je pripremio proizvođač mašine treba obavezno poštovati kod ponovnog podmazivanja uležištenja. Pre toga treba proveriti da li su sve mazalice i otvori za dovod masti dobro očišćeni. Ako nema mazalica na kućištu, poklopac kućišta (gornju polovinu) ili poklopac sa strane kućišta treba skinuti. Mast, koja je bila korišćena, treba izvaditi i zameniti svežom, istog tipa ili SKF ekvivalentom.

 

SKF može isporučiti ručne uređaje za podmazivanje koji su vrlo korisni kada se ponovno podmazivanje vrši pomoću mazalice.

 

Količina masti: Generalno, mast koja je već korišćena u ležaju treba zameniti svežom mašću. Potrebna količina, zavisi od veličine ležaja. Ukoliko pri ruci nema nikakvih instrukcija u tom pogledu, tražena količina se može odrediti korišćenjem sledeće formule:

G = 0.005 DB

Gde je:

G = količina masti, (g)

D = spoljašnji prečnik ležaja, (mm)

B = ukupna širina ležaja ili visina, (mm)

 

Podmazivanje uljem

 

Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji ležajeva koji se podmazuju uljem. Treba paziti da su kotrljajne staze i kotrljajni elementi podmazani uljem posle ugradnje. Pre ulivanja ulja i potpunog podmazivanja, ležajevi se ne smeju brzo okretati, ni opteretiti.

 

Menjanje ulja: Od radnih uslova i kvaliteta ulja zavisi koliko često ulje treba menjati. Generalno, proizvođač mašine specificira potrebne intervale.

 

Ako je ulje mutno, bezbojno ili ne teče lako, znači da sadrži vode i druge nečistoće. U tom slučaju, ulje treba u potpunosti zameniti i uležištenje dobro oprati ili osvežiti čistim uljem. Treba koristiti odgovarajuće ulje i uvek ga napuniti do traženog nivoa. Takođe, treba proveriti da rupe za ventilaciju nisu zatvorene.

 

SKF masti za podmazivanje ležajeva

 

Poznat je negativan uticaj nešistoća na radni vek ležaja. To je razlog zašto je SKF tako aktivan ne samo u razvoju tehnologije zaptivanja, nego i u razvoju masti za podmazivanje ležaja. Rezultat toga su 13 različitih SKF masti koje pokrivaju široku oblast primene.

 

Prednosti SKF masti uključuju:

·         visok i stalan kvalitet koji se neprekidno proverava,

·         kompletan asortiman višenamenskih i specijalnih masti, i

·         mogućnost nabavke širom sveta preko SKF prodajne mreže

 

Više detalja o SKF mastima možete naći na ovoj strani.