Bačvasti ležajevi i bačvasti aksijalni ležajevi

28.12.2021.

bačvasti-ležaj

 

Bačvasti ležajevi su samopodesivi, pa su stoga neosetljivi na ugaona odstupanja osovine u odnosu na kućišta ili na ugibavanje osovine. Po tome su slični sa samopodesivim kugličnim ležajevima, ali im je nosivost znatno veća i u radijalnom i u aksijalnom pravcu. Bačvasti ležajevi su generalno ležajevi pogodni za primenu kod valikih opterećenja.

 

SKF bačvasti ležajevi sadrže veliki broj dugih, simetričnih valjaka većeg prečnika i zato mogu nositi i ekstremno velika opterećenja. Njihova unutrašnjost geometrija je vrhunsko dostignuće tehnike. Neke jedinstvene osobine kao što je plivajući prsten za vođenje, poseban oblik kotrljajnih staza sa optimalnom nosećom geometrijom, omogućavaju SKF bačvastim ležajevima:

 

  • Rad na niskim temperaturama i relativno velikim brzinama
  • Nošenje relativno velikih aksijalnih opterćenja
  • Dug radni vek
     

Asortiman


SKF bačvasti ležajevi se proizvode sa cilindričnim ili sa koničnim otvorom. Konični otvor ima nagib od 1:12, osim za široke serije 240 i 241 gde je nagib konusa 1:30.


SKF takođe isporučuje odgovarajuće stezne čaure i čaure za izvlačenje koje su namenjene za ležajeve sa koničnim otvorom. To omogućava da se ležajevi jednostavno ugrađuju na glatke i stepenaste osovine.


Odgovarajući pribor za ugradnju i za demontažu , naročito za velike ležajeve, može se takođe isporučiti.

 

Dimenzije


Dimenzije ležaja koji su navedeni u tabelama su u skladu sa ISO 15-1981 standardom.


Tolerancija

 

SKF bačvasti ležajevi su standardno proizvedeni sa normalim zazorom. Tolerancije su u skladu sa standardom ISO 492:1994.

 

Unutrašnji zazor


SKF bačvasti ležajevi standardno imaju normalni unutrašnji radijalni zazor. Mogu se dobiti i sa manjim i sa većim zazorom od normalnog, ali se to mora proveriti pre uručivanja. Granica tolerancija unutrašnjeg zazora su u skladu sa standardom ISO 5753:1991.

 

Izvođenje


Zavisno od serije i veličine , SKF bačvasti ležajevi se izvode prema jednom od crteža datim na slici. O izvođenju ukratko u poglavlju „Dodatne oznake“.

 

Osim par izuzetaka, SKF bačvasti ležajevi imaju kružni žleb i tri otvora za podmazivanje na spoljašnjem prstenu ( izvođenje W33). Ovo je sada standard za ležajeve označene sa E.


Dodatne oznake


Dodatne oznake koje SKF koristi za svoje bačvaste ležajeve objašnjene su u daljem tekstu.


CA – Ležajevi sa dva niza simetričnih valjčića, ramenom na unutrašnjem prstenu, plivajućim vodećim prstenom centriranim na unutrašnjem prstenu i sa mesinganim kavezom.


CAC – Ležajevi kao CA, poseban oblik i obrada kotrljajne staze


CCJA – CC + JA


CCK – CC + K


CCK 30 – CC+ 30


C2 – radijalni unutrašnji zazor manji od normalnog


C3 – Radijalni unutrašnji zazor veći od normalnog


C4 – Radijani unutrašnji zazor veći od C4


C5 – Radijalni unutrašnji zazor veći od C4


E – Ležajevi sa simetričnim valjčićima, unutrašnjim prstenom bez ramena, vodećim prstenom između dva niza valjčića na kojima su centrirana dva kaveza od presovanog čeličnog lima


EK – E + K


J – Presovani čelični kavez


JA – Kavez prozorskog tipa od odtvrdnutog presovanog čelika


K – Konični otvor 1:12


K30 – Konični otvor 1:30


VA 405 – Ležajevi za vibracione mašine


VA 406 – Kao VA 405, ali sa PTFE oblogom u otvoru.


W – Ležajevi bez žleba i otvora za podmazivanje


W20 – Tri otvora za podmazivanje na spoljašnjem prstenu


W33 – Kružni žleb i tri otvora za podmazivanje na spoljašnjem prstenu

 

bačvasti-čležaj


Bačvasti aksijalni ležajevi


Bačvasti aksijalni ležajevi imaju kotrljajuće staze koso smeštene u odnosu na osovinu ležaja. Nasuprot ostalim tipovima aksijalnih ležajeva oni zbog toga, pored aksijalnih, mogu da nose i radijalna opterećenja. Ovi ležajevi su takođe, neosteljivi na ugaona odstupanja ili ugibe osovine u odnosu na kućište. Bačvasti aksijalni ležajevi su rastavljivi. Osovinski prsten i sklop valjčića sa kavezom može se ugraditi nezavisno od prstena kućišta.


SKF bačvasti aksijalni ležajevi imaju veliki brooj asimetričnih valjčića, sa optimiziranom kontaktnom geometrijom. Ležajevi E izvođenja su najnovija generacija sa unapređenom unutrašnjom geometrijom, koja im omogućava nošenje mnogo većih opterećenja uz manje trenje nego kod drugih ležajeva. Iz toga slede njihove prednosti:

 

  • Značajno duži radni vek ili veća pouzdanost u radu
  • Mali otpor trenja i shodno tome niže radne temperature
  • Kompaktni ležajni sklop i mogućnost rada sa velikim brzinama

Dodatna prednost ležaja E izvođenja je ta da ne zahtevaju uhodavanje.

 

Asortiman


Zavisno od serije i valičine, SKF bačvasti aksijalni ležajevi se proizvode u jednoj od dve konstrukcijske varijante. Ležajevi E izvođenja imaju čelični presovani kavez prozorskog tipa, koji čini jedinstveni sklop sa valjčićima i osovinskim prstenom. Ovi ležajevi su pogodni za podmazivanje mašću. Ostali ležajevi sadrže mesingani kavez izrađen rezanjem, koji je vođen čaurom fiksiranom u otvoru osovinskog prstena.


Detalji o većim SKF bačvastim aksijalnim ležajevima i njihovoj raspoloživosti, mogu se dobiti po zahtevu.

 

Dimenzije


Dimenzije bačvastih aksijalnih ležajeva navedene u tabelama koje slede, u skladu su sa ISO 104 – 1979 standardom.

 

Tolerancija


SKF bačvasti aksijalni ležajevi standardno se proizvode u normalnim tolerancijama koje su u skladu sa ISO 199 – 1979 standardom.