Kako ispravno podmazivati ležajeve

13.04.2021.

Osnovni razlog korišćenja sredstava za podmazivanje je sprečavanje direktnog kontakta između kotrljajnih elemenata, kotrljajnih staza i kaveza, a sve u cilju svođenja trenja i habanja na najmanju moguću meru. Mazivo takođe, treba da zaštiti površine ležaja od korozije. Uz to, mast se često koristi za poboljšanje zaptivanja, a ulje za odvod toplote sa mesta uležištenja (cirkulirajuće ulje).

 

Izbor određenog maziva i metode podmazivanja zavisi od radnih uslova, ali ga često određuju i posebni uslovi podmazivanja okolnih komponenti mašine. I drugi faktori okoline kao što su: prašina, mlaz vode, kondenzacija ili agresivna sredstva, položaj osovine (horizontalna ili uspravna) imaju svoju ulogu. Maziva moraju biti kompatibilna sa materijalom kaveza ležaja i svih zaptivki. 

 

podmazivanje lezajeva

 

Mast kao sredstvo za podmazivanje

 

Otvoreni ležajevi bez metalnih štitnika ili gumenih zaptivki moraju se podmazati pri ugradnji. Kada i kako to treba učiniti zavisi od tipa ležaja i sklopa kućišta. Prstenovi rastavljivih ležaja sa ili bez kaveza i sklop valjčića, npr. cilindrično valjkastih ili konično valjkastih ležajeva, moraju se podmazati pri ugradnji. Posle ugradnje prvog prstena, prostor iza njega treba podmazati. Kotrljajne staze odvojenih prstenova treba blago podmazati da se spreči oštećenje staza kad se ležaj sastavlja. Kad se ležaj kompletira, slobodni prostor između valjčića treba ispuniti mašću.

 

Nerastavljivi ležajevi, pune se mašću sa obe strane. Kod samopodesivih ležajeva, posle ugradnje na osovinu, spoljašnji prsten se rotira oko poprečne ose da bi mast ušla u prostor između dva reda kuglica ili valjčića. Ležaj se podmazuje pre ugradnje samo ako nije moguće ravnomerno rasporediti mast u ležaju kad je već ugrađen.

 

Kod dvodelnih kućišta (plummer blocks), ležaj se prvo ugrađuje na osovinu, a onda puni mašću sa obe strane. Ležaj sa osovinom se zatim spušta u kućište, a propisana količina masti stavi u slobodni prostor kućišta. Za kućišta iz jednog dela i za ležajeve čiji se prstenovi ne mogu rastaviti, slobodni prostor iza ležaja se najpre popuni mašću, a posle ugradnje (normalno nepodmazanog) ležaja, ležaj se podmazuje sa slobodne strane kućišta. Podmazivanje ležaja preko kanala za podmazivanje ili mazalice na spoljašnjem ili unutrašnjem prstenu (ili oba) se jednostavno izvodi ako na raspolaganju stoji odgovarajući dovod maziva na kućištu i/ili osovini. Konačno, slobodni prostor ispred ležaja treba ispuniti mašću.

 

Ponovno podmazivanje

 

Instrukcije za održavanje koje je pripremio proizvođač mašine treba obavezno poštovati kod ponovnog podmazivanja uležištenja. Pre toga treba proveriti da li su sve mazalice i otvori za dovod masti dobro očišćeni. Ako nema mazalica na kućištu, poklopac kućišta (gornju polovinu ili poklopac sa strane kućišta treba skinuti). Mast, koja je bila korišćena, treba izvaditi i zameniti svežom, istog tipa ili SKF ekvivalentom.

 

SKF može isporučiti ručne uređaje za podmazivanje koji su vrlo korisni kada se ponovno podmazivanje vrši pomoću mazalice. Svi potrebni detalji mogu se dobiti na zahtev.

 

Količina masti

 

Generalno, mast koja je već korišćena u ležaju treba zameniti svežom mašću. Potrebna količina, zavisi od veličine ležaja. Ukoliko pri ruci nema nikakvih instrukcija u tom pogledu, tražena količina se može odrediti korišćenjem sledeće formule:

 

G=0.005 D B

 

gde je:

 

G= Količina masti, (g)

D= Spoljašnji prečnik ležaja, (mm)

B= Ukupna širina ležaja ili visina, (mm)

 

Pogledajte širok asortiman ležajeva i srodnih proizvoda i kontaktirajte uvek ljubazno osoblje za više informacija.